VFBAB

Allmänna villkor för VFB AB’s tjänster

Avtal om regler och villkor för VFB AB:s tjänster

Antaget av VFB AB:s styrelse 2020-08-13

Du kan även ladda ner villkoren som en pdf: VFB-AB-allmänna-villkor-2020-08-13

§ 1. Avtalets omfattning

Avtalet omfattar upplåtelse av båtplats på land, samt:

 1. torrsättning och sjösättning
 2. normal elförbrukning för vårrustning
 3. vatten för båtvård

Upplåtaren är Västerås Förenade Båtklubbar AB, nedan kallad VFB AB, och gäller på av VFB AB arrenderade markområden inom Johannisberg/Lövudden, Lögarängen och Tegeludden. För de båtägare, som med egen båttrailer torrsätter sin egen båt, finns markyta reserverad.

Avtalet gäller enligt de villkor som anges nedan. Avtalet gäller efter att båtägaren godkänt avtalet på VFB AB:s webbplats i samband med bokning.

§ 2. Avtalstid

Avtalet gäller från dagen för upplåtelsen till och med slutdatum. Normal upplåtelsetid är fr.o.m. den 15 september t o m den 31 maj nästkommande år. Finns behov av annan tidsperiod får detta ske först efter att VFB AB har givit sitt medgivande därtill och detta dokumenterats och reglerats ekonomiskt. För Lögarängen och Tegeludden gäller dock att upplåtelsetiden alltid upphör den 15 juni. Det åligger båtägaren att upplysa VFB AB vid försäljning att ägarbyte skett. Båt som, efter överenskommelse med VFB AB, skall stå kvar under sommarperioden kommer att på båtägarens bekostnad att flyttas till därför avsedd plats.

§ 3. Allmänna ordningsregler

I båtägarens åtagande ingår att:

 1. Vid trafik inom VFB AB:s markområden iakttaga varsamhet, gällande fartbegränsningar och i övrigt anpassa sig så att skada ej uppstår.
 2. Farligt avfall, exempelvis batterier, färgrester, glykol, spillolja, mm tas om hand på ett miljöriktigt sätt och lämnas till kommunens återbruk.
 3. Tvättning av båtbotten får ske endast på de spolplattor som finns inom området.
 4. Skrapning och slipning av skrov ska ske så att inga färg- eller sliprester når marken utan skall samlas upp t.ex. på underliggande presenning och lämnas till destruktion på båtägarens ansvar.
 5. Vid blästring av båtbotten skall VFB AB´s verksamhetsansvarige kontaktas för val av lämplig plats innan arbetet påbörjas.
 6. Vid bristande uppsamling och förorening av mark kommer en saneringsavgift på 5000:- att debiteras båtägaren. Om föroreningen kräver mer omfattande sanering äger VFB AB rätten att anlita en extern saneringsfirma på båtägarens bekostnad.
 7. Båtar med huvudsaklig hemmahamn i Mälaren får endast målas med båtbottenfärger som är avsedda för insjöar enligt gällande lagstiftning
 8. Utöver VFB AB:s föreskrifter noggrant efterleva tillämpliga författningar, såsom lagar, förordningar till skydd mot explosions- och brandfara, vattenföroreningar och annan miljöpåverkan. I övrigt efterleva VFB AB:s, brandmyndigheters och andra myndigheters föreskrifter såsom elsäkerhetsföreskrifter. Sådana föreskrifter kan ändras. Om båtägaren inte godtager av VFB AB genomförda ändringar eller tillägg, vilka är beroende av ändring i lag eller förordning, har han rätt att säga upp avtalet.
 9. Till VFB AB anmäla varje ändring av bostadsadress, postadress och telefonnummer, liksom varje förändring av typ, längd- och breddmått på den båt avtalet avses gälla för. Sådan ändring införes av kunden/VFB AB i VFB AB:s register.
 10. Icke inom uppställningsområdet uppföra byggnad av vad slag det vara må.
 11. Icke inom uppställningsområdet vidtaga åtgärd som hindrar eller försvårar trafiken.
 12. Båtägaren äger inte rätt att nyttja båt, som är uppställd, för eget eller annans boende.
 13. Båt eller täckningsanordning får under inga villkor inkräkta på de för transportvägar avsedda utrymmena.
 14. Täckning av båten skall utföras enligt försäkringsbolagens anvisningar. Täckning eller presenning får ej fästas i uppallning eller på annat sätt så att båtens stabilitet därigenom äventyras. Undvik höga täckställningar då det äventyrar båtens stabilitet.
 15. Båtägaren får inte förvara något material såsom täckning, verktyg, ställningar eller dylikt inom VFB AB:s område under sommartid. Undantaget är båtvagnar vilka får förvaras på av VFB AB anvisad plats samt pallningsmaterial på Lögarängen som får förvaras på av VFB AB anvisad plats under sommaren.
 16. Säljer båtägaren under avtalsperioden sin båt kvarstår ursprungliga båtägaren i avtalsförhållandet med VFB AB och fullgörandet av samtliga förpliktelser som följer av upplåtelseavtalet tills båten avlägsnats från VFB AB:s område.
 17. Det åligger båtägaren att fortlöpande kontrollera att båten ej skadas av pallning och täckning under uppställningstiden.
 18. Båtägaren skall omgående efter sjösättning avlägsna all täckningsmaterial och övrig rustningsmaterial samt i övrigt lämna uppställningsyta städad.

§ 4. Bestämmelser om nyttjande av el och vatten

 1. Leverans av vatten sker under frostfri period. Leverans av el sker under höst och vår med reservation för tekniskt fel eller annan störning.
 2. VFB AB tillhandahåller el till kunder som hyr vinteruppställningsplatser enbart för laddning av batterier och användning av verktyg i samband med underhåll av båten. El får heller inte användas till värmare, laddning av elbilar eller liknande energikrävande förbrukare. El får inte vara ansluten till båten när båtägaren inte är på plats. Om båtägare inte följer ovanstående har VFBAB rätt att ta ut en kontrollavgift på 500:- pertillfälle.
 3. Båtägaren ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande föreskrifter. Alla kablar skall vara utan skarvar mellan uttagsboxen och båten. Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för. Kablar eller utrustning som stör eller på annat sätt skadar anläggningen kan komma att kopplas ur. Ingen åverkan på uttagsbox och tillhörande utrustning får ske.

§ 5. Avgift

Avgiften erlägges i förskott enligt föreskrifter på VFB AB:s webbsida och omfattar det som beskrivs i § 1. Bokning av torrsättning och sjösättning sker på VFB AB:s webbsida och VFB AB äger rätt att säsongsvis reglera avgiften. Båtägaren underrättas om ändrad avgift på VFB AB:s webbsida senast 30 dagar innan ny säsongsperiods början. Avgiften erläggs enligt för dagen aktuell prislista. I händelse av att tilläggsdebitering blir aktuell, tex vid utökad upplåtelsetid, skall ersättning erläggas mot faktura utställd av VFB AB.

§ 6. VFB AB:s åtaganden

VFB AB skall under avtalstiden tillhandahålla avtalad och ändamålsenlig båtplats på land samt att fackmässigt utföra avtalade prestationer och i övrigt med omsorg tillvarataga båtägarens intressen i samband med upplåtelsen. Inom Johannisberg/Lövudden tillhandahåller VFB AB stöttor för uppställning av båten för de båtägare som inte har egen vagn. Vid användning av stöttor ansvarar VFB AB för att avpallningen sker på ett korrekt sätt.

§ 7. Båtägarens åtaganden

Båtägaren skall tillse att båten är i skick för torrsättning respektive sjösättning samt iakttaga gällande ordnings och säkerhetsföreskrifter. Båten skall vara tydligt märkt med båtägarens namn och telefonnummer eller ha registreringsnummer, ha brukbar brandsläckare och tillräckligt med förtöjningslinor och fendrar. Den skall vara till fulla värdet försäkrad mot brand, stöld, slip- och sjöskada. Båtägaren åtar sig att inte bedriva yrkesmässig försäljning inom båtplats på land. Båtar får ej transporteras till eller från VFB AB:s område av annan än av VFB AB utsedd entreprenör, undantag från detta skall överenskommas i varje enskilt fall. Sådant samtycke behövs dock ej för reklamationsarbete med anledning av båtägarens köp av båten eller dess utrustning. De båtägare som avser att nyttja egen vagn för uppställning skall ha vagn i körbart skick och som godkänts av VFB AB. Används egen båtvagn är det båtägaren som ansvarar för att avpallning av båten på vagnen utförs på ett korrekt sätt så att båten kan transporteras.

§ 8. VFB AB:s avtalsbrott

Om erhållen båtplats på land inte uppfyller erforderlig säkerhet eller om det i övrigt brister i VFB AB: s prestation, skall båtägaren anmäla felet inom skälig tid till VFB AB och bereda VFB AB tillfälle att avhjälpa det. Uppkommen skada regleras enligt § 10. Om VFB AB inte i tid tillhandahåller avtalad torrsättning, får båtägaren, om det inte gäller en prestation av endast ringa betydelse för honom, häva avtalet. Uppkommen skada regleras enligt § 10. Dröjsmål med torrsättning eller sjösättning som orsakas av myndighets åtgärd, strejk, lockout, extraordinära väderförhållanden eller annan lika ingripande omständighet som VFB AB inte råder över eller bort räkna med ger dock inte båtägaren hävningsrätt. Väljer båtägare att under givna förutsättningar häva avtalet skall båten omgående avlägsnas från VFB AB: s område.

§ 9. Båtägarens avtalsbrott

För dröjsmål med betalning av avgifter enligt detta avtal har VFB AB rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. VFB AB får som säkerhet för sådana fordringar kvarhålla båt och utrustning till dess full betalning erlagts eller säkerställts på annat sätt. Åsidosätter båtägaren sina skyldigheter i avseende som medför skada eller omedelbar skaderisk för VFB AB eller andra båtägare eller deras egendom, får VFB AB rätta till bristen på den försumlige båtägarens bekostnad. Båtägaren skall om möjligt först vidtalas. Uppkommen skada till följd av bristen regleras enligt § 11. Rätten till båtplats på land enligt detta avtal är förverkad, och VFB AB får uppsäga avtalet med omedelbar verkan och i förekommande fall förbjuda rustningsarbete om båtägaren:

 1. dröjer med betalning utöver en månad från sista betalningsdag och en vecka sedan erinran om dröjsmålet avsänts till båtägaren under uppgiven adress,
 2. i väsentligt avseende bryter mot gällande ordnings- och säkerhetsföreskrifter och inte upphör därmed efter tillsägelse, eller,
 3. väsentlig omfattning åsidosätter avtalsenliga skyldigheter av synnerlig vikt för VFB AB.

Väljer VFB AB att under givna förutsättningar häva avtalet skall båten omgående avlägsnas från VFB AB:s område.

§ 10. VFB AB:s ansvar

För personskada ansvarar VFB AB enligt allmänna skadeståndsregler. För sakskada ansvarar VFB AB om båtägaren kan visa att VFB AB eller någon som han har anlitat orsakat skadan genom vårdslöshet. Om skada på båt eller utrustning beror på fel i båtplats på land eller på att förpliktelser enligt § 1 inte fullgjorts, ansvarar VFB AB om han inte kan visa att han inte varit vårdslös. Av övrig skada ersätts endast skäliga direkta utlägg, som båtägaren kan visa att VFB AB eller någon som han har anlitat orsakat genom vårdslöshet. Vid all skada på båt eller utrustning utfäster sig båtägaren att i första hand utnyttja sin försäkring.

§ 11. Båtägarens ansvar

För personskada ansvarar båtägaren enligt allmänna skadeståndsregler. För sakskada inklusive skada på tredje mans egendom, för vilken VFB AB hålls ansvarig, ansvarar båtägaren om VFB AB kan visa att båtägaren orsakat skadan genom vårdslöshet. Vårdslöshet antas föreligga där skadan orsakats genom:

 1. oriktiga uppgifter om båtens utrustning, som båtägaren bort inse vara oriktiga
 2. fel, brist eller skadebringande egenskaper hos båt eller utrustning, som båtägaren eller de han ansvarar för bort känna till och
 3. otillfredsställande täckning

Av övrig skada ansvarar båtägaren endast för skäliga direkta utlägg som han orsakat VFB AB genom vårdslöshet, dock högst intill ett halvt basbelopp eller självrisken i VFB ABs företagsförsäkring, om denna är lägre. Båtägaren ansvarar också för vårdslöst handlande av någon i hans familj, anlitade vänner eller någon som med hans tillstånd använder eller utför arbete på båten.

§ 12. Skadeanmälan och besiktning

Får en part vetskap om skada skall han snarast meddela den andra parten därom. Kan parterna inte genast enas om skadans storlek eller reglering, skall protokoll upprättas, angivande skadorna och deras orsak. Kan parterna inte enas om protokollets innehåll, skall opartisk besiktningsman tillkallas och avge rapport. Båtförsäkringsbolagens besiktningsman kan i stället utnyttjas, om parterna är överens härom.

§ 13. Övergiven och kvarlämnad egendom

Är båten uppenbarligen övergiven, och har båtägaren inte avhörts under loppet av ett år från upplåtelsetidens slut, får VFB AB sälja den såsom föreskrivs i lag under förutsättning,

 • att båtägaren har obetalda förfallna avgifter som inte är föremål för rättslig prövning,
 • att båtägaren genom skriftligt meddelande till uppgiven adress uppmanats att betala skulden och upplysts om att båten annars skall säljas efter tre månader, och
 • att denna tid löpt ut.

Eventuellt överskott vid försäljning skall om möjligt redovisas till båtägaren.

VFB AB har rätt att flytta båten till annan plats inom av VFB AB arrenderade områden.

§ 14. Personuppgifter

Om båtägaren nyttjar medlemsrabatten äger VFB AB rätt att dela personuppgifter med aktuell båtklubb för kontroll av medlemskap. VFB AB delar i övrigt inte personuppgifter med någon annan part.

§ 15. Tvist

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna i första hand söka lösa genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig eller av allmän domstol (tingsrätt).